top of page

LICENSIERAD PROJEKTLEDARE

Efter utbildningsprogrammet blir du Licensierad Projektledare inom valt tillämpningsområde. Programmet är inriktat på fördjupad projektkompetens, där det ställer större krav på yrkesmässig erfarenhet och profession i rollen som Projektledare. En licensierad projektledare kan uppvisa fördjupade kunskaper, både teoretiska och praktiska, inom projektledning. Licensiering ges vid fullständigt genomfört program med godkänt resultat.

Licensierad projektledare

Programlängd 

Programmet omfattar totalt 4 dagar. 2+2 dagar samt individuell coaching vid två tillfällen inom 6 månader efter utbildningsmomenten.

Kurstillfällen

8-9/6 + 21-22/6 Stockholm Förändring/verksamhet

Pris

30 000 kr

Upplägg & Innehåll

 

 

 

 

 

Programmet lägger extra fokus på ”management” i genomförandefasen, där vi även tar höjd för framtidsfrågor och utvecklingstrend inom projektområdet. Inom programmet arbetar deltagarna med leverans och resultatsäkring, målstyrning, problemlösning, uppföljning och prognostisering, nyttorealisering samt strategisk planering. 

 • Innehåller scenarion (verkliga eller fingerade) som ska hanteras.

 • Individuell kompetens och utvecklingsplan för deltagarna

 • Coaching i skarpa projekt

 • Hemövningar

 • Fördjupning i metodik (mer fokus på genomförande)

 • Fördjupning i ledarskap (med fokus på komplexa team, distansledarskap)

 • Hur man leder en WBS-workshop

 • Skapande och genomförande av SWOT-analys

 • Riskgranskning

 • Kvalitetsgranskning i de olika faserna 

 • Budget/prognosuppföljning

 • Bli en god mötesledare

 • Leda genom andra och delegera

 • Förståelse och planering för effekthemtagning

 • Rapportera och avrapportera

 • Summera och följa upp sitt projekt
   

Dokumentation

Deltagare i programmet får följande dokumentation:

 • Årligt licensbevis

 • PPT- presentationsmaterial, digitalt

 • Individuell utvecklingsplan 

 • Medlemskap i projektnätverk

 • Inbjudan till årligt evenemang 
   

Årlig Licens

Programmet ger dig en licens, vilket innebär en slags ackreditering -En kvittens på att du innehar praktiska och aktuella färdigheter i rollen som projektledare. Licensen förnyas årligen i samband med akademins årsevenemang. Syftet med evenemanget är att ge licensierade deltagare tillgång till kunskapsutbyte och inspiration för framtiden.

Målgrupp

Programmet Licensierad projektledare vänder sig till personer som redan idag har jobbar som projektledare och som hunnit bygga på med egen projektledarerfarenhet, men som vill utveckla sig i sin profession som projektledare. Programmet för licensierad projektledare vänder sig till personer som: 

 • Idag yrkesmässigt jobbar som projektledare, antingen som anställd eller konsult och som hunnit bygga på med egen projektledningserfarenhet och som vill ta nästa steg i sin profession som projektledare.  
   

Mål

Deltagaren ska efter genomgånget program, visa upp en säkerhet och praktisk erfarenhet av att driva kvalificerade projekt i dess olika faser i enlighet med moderna metoder för projektledning.

Förkunskaper

För att ge dig bästa möjlighet att tillgodogöra dig programmet ska du ha: 

 • minst två års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare

 • kunskaper motsvarande P&P Diplomerad projektledare 

 • minst 3 års arbetslivserfarenhet inom verksamheter som kandidaten kommer att driva projekt i.

 • vid diplomering från P&P eller annat institut, ska kandidaten ha drivit minst ett eget projekt innan ansökan till licensieringsprogrammet.
   

Antal deltagare

Min 6 - Max 15 deltagare per omgång.

Programmets olika inriktningar​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplägg licensierad projektledare

Förändrings/verksamhet-
projektledare

Denna typ av projekt avser ofta organisation, processer, arbetssätt och implementationer.  

Projekt som kräver stor förändringsbarhet och hög komplexitet med många intressenter. Kan både handla om att utveckla och att avveckla. Svårare att avgöra exakt när man är klar och exakt vad som ska levereras.

Exempel på projekt: införa nya arbetsmetoder/rutiner, implementera informationssystem, etableringar.
 

Bygg/konstruktion/anläggnings-projektledare

Denna typ av projekt har ofta en tydlig specifik karaktär, med lång förstudiefas och kravspecificering. Kräver tydliga fastställda specifikationer. Ofta byggnation, kringgärdat med många regler och lagar.  Begränsad förändringsbarhet. Stor ekonomisk risk.

Exempel på projekt: bygg, underhållsprojekt, anläggningsprojekt. Dessa projekt fodrar ofta projektledare med goda sakkunskaper i ämnet. Projekten har ofta en längre utförandetid än andra projekt. 

Utvecklingsprojektledare
Denna typ av projekt inkluderar många olika tillämpningar. Typiskt är att de genomförs enligt en viss utvecklingsmetodik. Saknas ofta kontroll över målgrupp, måste kunna utveckla och förändra kravbilden efterhand. 

Slutresultatet är ibland svårt att definiera i en kravspecifikation, använder gärna prototyping och andra tester för att nå fram till accepterat resultat. Fodrar hög förändringsförberedelse.
Exempel på projekt: utveckla en ny produkt eller paketerad tjänst, tekniska lösningar inom IT och andra fysiska produkter, utveckling av innovationer.

Evenemangprojektledare

Denna typ av projekt har en tydlig karaktär med förhållandevis lång planering och mycket kort utförande. Krav på tydliga deadlines och tydliga reservplaner. Alla typer av projekt, där stor del av projektet går ut på att förbereda för ett  kort till mycket kort utförande, där få eller inga ändringar kan ske under tiden. 

Exempel på projekt: skapa ett evenemang, upplevelseproduktioner av olika slag.   

bottom of page